LZMK

Filmska enciklopedija

BATAILLE, Robert Filmska traka traži dalje ...

BATAILLE, Robert, franc. esejist i teoretičar. Autor knjige Kinegrafijska gramatika (Grammaire cinégraphique, 1947), u kojoj se izlaže »gramatičarska« koncepcija filma; podrobno se popisuju morfološke i funkcionalne varijante jezičnih elemenata, prvenstveno kadrova i montažnih veza, preciznim definicijama i kategorijalnim određenjima po analogiji s gramatikom, sintaksom i retorikom govornog jezika, a utvrđuju se i brojne mogućnosti ritmičkih usklađivanja kadencâ kadrova s knjiž. kompozicijom, govornim izražavanjem i glazb. pokretom, što sve omogućuje ostvarivanje »kinegrafijske harmonije« (kao mehaničke i kao oponašateljske).

Du. S.


Citiranje:
BATAILLE, Robert. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 8.12.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=394>.

kratice i simboli