LZMK

Filmska enciklopedija

RICHTER, Hans Filmska traka traži dalje ...

RICHTER, Hans, njem. slikar, redatelj i teoretičar filma (Berlin, 6. IV 1888 — Locarno, Švicarska, 17. II 1976). Studirao slikarstvo u Berlinu i Weimaru. Značajna pojava evr. avangarde, kao invalid iz I svj. rata pridružio se dadaistima, a sa V. Eggelingom i W. Ruttmannom postao pionir film. avangardizma ranih 20-ih godina, posvećujući se isprva apstraktnom, a zatim dadaističkom i nadrealist. filmu. Po dolasku nacionalsocijalistâ na vlast 1933. putuje po Evropi; 1941. ostaje živjeti u SAD, gdje je postao direktor Instituta filmske tehnike pri newyorškom City Collegeu i snimao eksp. filmove. Najvažnija su mu ostvarenja: Preludij i fuga (Prélude et fugue, 1920), Ritam 21 (Rhytmus 21, 1921), Ritam 23 (Rhytmus 23, 1923) i Ritam 25 (Rhytmus 25, 1925) apstraktnog karaktera, plastične tvorevine u pokretu; Inflacija (Inflation, 1927); Dopodnevna sablast (Vormittagsspuk, 1927), nadrealist. djelo u kojem i glumi skupa sa skladateljima P. Hindemithom i D. Milhaudom; Simfonija trka (Rennsymphonie, 1929); Sve se vrti, sve se kreće (Alles dreht sich, alles bewegt sich, 1929); Svakodnevno (Everyday, 1929) snimljeno u Londonu, u kojem S. M. Ejzenštejn igra policajca; Osvajanje neba (La conquête du ciel/La conquista del cielo, 1938?) prema knjizi i scenariju O. Bihalji-Merina; Snovi što se mogu kupiti novcem (Dreams Money Can Buy, 1944-47), dugometr. film koji sjedinjuje razne avangardne tendencije, u čijoj su realizaciji sudjelovali Man Ray, A. Calder, F. Léger, M. Duchamp i M. Ernst; Dadascope (1956/57, u 2 dijela) i 8x8 (1957), dva povratka dadaizmu; Alexander Calder: od cirkusa do Mjeseca (Alexander Calder: from the Circus to the Moon, 1963). Objavio je više knjiga, u kojima je bilo i teorijskih ogleda o filmu. Kao osnovni problem medija R. postavlja premašivanje reprodukcije — ne toliko stvarnosti koliko dr. medijâ, što se može postići odricanjem od naracije i slobodnom igrom simbola na koju će gledalac reagirati intuitivnim razumijevanjem, a kojoj će estetička osnova biti vrijeme, tj. ritam (Filmskokritički iskazi — Filmkritische Aufsätze, 1920; I grani film: sastavi iz dramaturgije filma — Der Spiel-Film: Ansätze zu einer Dramaturgie des Films, 1920; Film kao originalna umjetnička forma — The Film as an Original Art Form, 1955; Bitka za film — Der Kampf um den Film, 1976).

LIT.: M. Joray (urednik), Hans Richter, Neuchâtel 1965.

Du. S.


Citiranje:
RICHTER, Hans. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 11.8.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4411>.

kratice i simboli