AUTORSKA ZAŠTITA U KINEMATOGRAFIJI

traži dalje ...

AUTORSKA ZAŠTITA U KINEMATOGRAFIJI. Sredstva autorsko-pravne zaštite u kinematografiji su zakonski propisi o autorskim pravima, neke odredbe općeg zakona kojima se uređuju obvezni odnosi, zatim propisi koji uređuju fiskalne odnose (porezi od autorskih prava), društveni dogovori i samoupravni sporazumi (u SFRJ) o visini minimalnih autorskih naknada. U znatnoj mjeri tu materiju regulira i sudska praksa kao sastavni dio pravne regulative.

Zaštita autorskih prava u kinematografiji novijeg je datuma. Prvo, ali nepotpuno priznanje autorsko-pravne zaštite stvaraoca kinemat. djela na međunar. razini učinjeno je 1908. na konferenciji za reviziju Bernske konvencije u Berlinu. Do potpunoga pravnog priznanja došlo je 1948. prilikom revizije Bernske konvencije u Bruxellesu, kada je autorima kinemat. djela priznata ista pravna zaštita kao i autorima knjiž. i drugih umj. djela. U jugosl. zakonodavstvu do potpunog priznanja zaštite autora kinemat. djela došlo je donošenjem Zakona o autorskom pravu 1957, a Zakon o autorskom pravu od 1968. bitno je razradio tu materiju, što je preuzeo i novi Zakon o autorskom pravu od 1978.

Autor može svoja autorska prava ostvarivati sam ili putem zastupnika. U svijetu postoji veći broj tipova agencijskih organizacija koje zastupaju film. autore i za njih ostvaruju autorsko-pravnu zaštitu. U SFRJ, temeljem autorove punomoći, mogu tu zaštitu ostvarivati organizacije autora (društva i udruženja film. radnika) kao i specijalizirane agencije za zaštitu autorskih prava (Jugoslavenska autorska agencija s autorskim agencijama u pojedinim republikama i pokrajinama, kao s udruženim organizacijama udruženog rada za zaštitu autorskih i srodnih prava).

Društva i udruženja film. radnika obavljaju, kao autorske organizacije, autorsko-pravnu zaštitu prvenstveno utvrđivanjem visine naknade za pojedine vrste autorskih prava (tarifne tablice), u čemu, sukladno odredbama zakona, sudjeluju proizvođači i distributeri filmova, Privredna komora, Savez sindikata i Socijalistički savez radnog naroda. Autorske agencije vrše zaštitu imovinskih i moralnih prava autora i ostalih nosilaca autorskih prava kinemat. djela prilikom snimanja i umnožavanja, a posebno prigodom reproduciranja, odn. prikazivanja. S tim u svezi, autorske agencije zastupaju autora prigodom sklapanja → ugovora o kinematografskom djelu; zaštitu provode pred sudovima i dr. organima, a organiziraju i izvansudsku zaštitu autorskih imovinskih i moralnih prava, suzbijajući s pomoću evidencije i kontrole razne oblike povrede tih prava.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1986-1990.

Citiranje:

AUTORSKA ZAŠTITA U KINEMATOGRAFIJI. Filmska enciklopedija (1986-90), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.7.2024. <https://filmska.lzmk.hr/clanak/autorska-zastita-u-kinematografiji>.