ARISTARCO, Guido

traži dalje ...

ARISTARCO, Guido, tal. teoretičar, historičar i kritičar (Mantova, 7. X 1918). Suradnik brojnih časopisa širom svijeta (»Film Culture«, »Positif«, »La Revue du Cinéma«, »Kino«, »Filmska kultura«); urednik časopisâ »Cinema« i »Cinema Nuovo«. Jedan od prvih predavača o filmu na sveučilištu (Milano, 1951). Najistaknutiji marksistički proučavalac filma u zapadnoj Evropi; uz osnivače i klasike marksizma, polazišta su mu G. Lukács, A. Hauser i B. Brecht. U djelu Rastakanje uma, rasprava o filmu (Il dissolvimento della ragione, discorso sul cinema, 1965) postavio je osnove historijsko-materijalističkom pristupu mediju; posebno se istakao u proučavanju povijesti film. teorijâ (Povijest filmskih teorija — Storia delle teorie del film, 1951 — 1964). Surađivao je na scenariju za film Sunce još izlazi (1947) A. Vergana.

Ostali radovi: Poziv slikama (Invito alle immagini, 1943); Boja u filmu (Il colore nel film, 1949); Talijanski poslijeratni film (II cinema italiano del dopoguerra, 1949); Umjetnost filma (L'arte del film, 1950, izbor tekstova); Talijanski film (Il cinema italiano, 1960/61); Mitovi i stvarnost u talijanskom filmu (Miti e realtà nel cinema italiano, 1961); Antologija novog filma 19521958, od filmske kritike do kulturne dijalektike, I: Neorealizam i narodni život (Antologia di cinema nuovo 1952 — 1958, dalla critica cinematografica alla dialettica culturale, I: Neorealismo e vita nazionale, 1975).

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1986-1990.

Citiranje:

ARISTARCO, Guido. Filmska enciklopedija (1986-90), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 23.7.2024. <https://filmska.lzmk.hr/clanak/aristarco-guido>.