KAWIN, Bruce F.

traži dalje ...

KAWIN, Bruce F., am. kritičar i teoretičar. Profesor sveučilišta Colorado, suradnik časopisa »Film Quarterly«. Knjigom Ekran uma: Bergman, Godard i film u prvom licu (Mindscreen: Bergman, Godard and the First-Person Film, 1978) pokrenuo je val proučavanja → točke gledišta u film. naraciji koje je u Vel. Britaniji 70-ih godina započeo E. Branigan, a nastavili ga u SAD S. Chatman, G. Wilson i noviji mislioci. Osnovna teza jest da je klas. film. bio »umjetnost u trećem licu«, odn. pripovijedanje naratora koji se manifestira kao ličnost u priči ili kao sâm autor; za razliku od te tradicije, modernističku težnju karakterizira »uključivanje samosvijesti u vidljivu površinu filma« već poznato u dr. umjetnostima: npr. kod A. Resnaisa i I. Bergmana »prvo lice« u filmu javlja se u raznim modalitetima (naratorov glas off, subjektivna kamera, pripovijedanje u prvom licu), a osobito kao mindscreen, »vizualno (a povremeno i auditivno) polje koje se predstavlja kao proizvod uma i koje se često povezuje sa sistematskom misaonošću ili samosviješću« (zato, pored narativnog filma, ovamo spadaju i eksp. filmovi).

Ostali važniji teorijski radovi: Autorska i sistemska samosvijest u literaturi i filmu (Authoral and Systemic Self-Consciousness in Literature and Film, 1982); Nacrt filmskih glasova (An Outline of Film Voices, 1984); Kako funkcioniraju filmovi (How Movies Work, 1987).

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1986-1990.

Citiranje:

KAWIN, Bruce F.. Filmska enciklopedija (1986-90), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.2.2024. <https://filmska.lzmk.hr/clanak/2624>.