LZMK

Filmska enciklopedija

CENTAR ZA FILM STUDENTSKOG CENTRA Filmska traka traži dalje ...

CENTAR ZA FILM STUDENTSKOG CENTRA, ranije Multimedijski centar SC, ustanova nastala u Zagrebu 1976. na inicijativu Hrvoja Turkovića, a u svrhu promoviranja avangardnih strujanja u audiovizualnim medijima (osobito videu i eksp. filmu). Od iduće godine, pod rukovodstvom Ivana L. Galete, C. izvodi više »urbanih akcija«, organizira film. i video-projekcije u suradnji s dr. institucijama (Teatar &td, Kino-klub »Zagreb«, Kinoteka Hrvatske), te autorske večeri — isprva domaćih autora (T. Gotovac, M. Stilinović, I. Kaljević, D. Martinis, S. Iveković i dr.), kasnije i inozemnih. God. 1982. C. dobiva dvoranu preuređenu za zahtjevne multimedijske izvedbe, a 1985. današnji naziv; otada se sve više orijentira na dvoranske projekcije eksp. filma (ponekad i onoga »konvencionalnog«) i videa, te na predavanja (gostovali su M. Le Grice, W. Raban, D. Larcher, P. Kubelka, W. Nekes, M. Erdely, T. Iimura, W. Sonbert, W. Bruszewski, P. Wollen, E. Patalas, R. Cornwell i dr.). Uz suradnju Centra s mnogim kult. ustanovama u zemlji i inozemstvu, značajan je i njegov pedagoški rad na širenju film. kulture (suradnja sa školama i Sveučilištem). God. 1977. u produkciji Centra nastala su 2 filma: Glenn Miller I (Srednjoškolsko igralište I) T. Gotovca i Naprijed-natrag: klavir I. L. Galete.

B. Vid.


Citiranje:
CENTAR ZA FILM STUDENTSKOG CENTRA. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 30.1.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=906>.

kratice i simboli