LZMK

Filmska enciklopedija

CARROLL, John M. Filmska traka traži dalje ...

CARROLL, John M., am. lingvist i teoretičar filma. Predavao na Columbia University, surađivao u časopisu »Semiotica« i dr. Zasnovao jedinstvenu aksiomatsko-kognitivnu teoriju filma (koja, kako kaže, sadrži gramatiku, psihologiju percepcije i estetiku) na transformativno-generativnoj lingvistici N. Chomskog. Razlikujući filmično (sekvenca »strukturalno korektna i zato dobro uobličena«, tj. prihvatljiva sa stanovišta film. gramatike) i kinematično (stilistički i umjetnički vrijedna sekvenca), C. smatra da se ta 2 svojstva ne podudaraju: prvo pripada samo općem modelu, drugo estetičkomu vrijednosnom sudu. Modele film. strukturiranju daje prije svega »gramatika rečeničke strukture«, koja formalizira intuitivna saznanja gledaoca (i stvaraoca) o »prihvatljivoj formi« u skladu s kriterijima pripadnosti određenom razredu i strukturalne pravilnosti, ali brojni vidovi uobličenja nadilaze te intuicije i potpadaju pod »transformativno-generativnu gramatiku« (kao intuicije bitnosti, izostavljanja, parafraziranja ili višeznačnosti) koja rađa »površinske« i »dubinske strukture« što nastaju u okviru napetosti između »strukture događaja« (zbivanja kao takvog) i »strukture sekvence« (zbivanja u film. prikazu), a tu leži i izvor raznih »motivacija« (npr. »motivacije reza« i sl.) (Ka strukturalnoj psihologiji filma — Toward a Structural Psychology of Cinema, 1980).

Du. S.


Citiranje:
CARROLL, John M.. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 30.1.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=869>.

kratice i simboli