LZMK

Filmska enciklopedija

RANKOVIĆ, Milan Filmska traka traži dalje ...

RANKOVIĆ, Milan, sociolog kulture i umjetnosti, estetičar, film. kritičar i teoretičar (Beograd, 5. I 1932). Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1956, na kojem je i magistrirao 1959 (estetika); doktorirao na beogradskom Filološkom fakultetu 1965 (književnost). Na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, gdje predaje u zvanju redovitog profesora, uveo je predmet Sociologija umetnosti. U svojim knjigama i napisima iz oblasti filma R. spaja sociol. i estetički pristup, baveći se osobito domaćim film. stvaralaštvom (Društvena kritika u jugoslovenskom filmu, 1970). Prve rasprave iz oblasti filma objavljuje 1961 (»Gledišta«, »Film 61«), potom surađuje u nizu jugosl. listova i časopisa. Urednik »Gledišta« 1960-63, »Borbe« 1960, te časopisa »Socijalizam« 1960-64. Zamjenik rep. sekretara za kulturu SR Srbije 1973-76, predsjednik Saveza filmskih i televizijskih kritičara Jugoslavije 1976-78. God. 1981. primio je nagradu Saveza filmskih radnika Poljske za najbolji tekst o polj. filmu. Objavio je i roman Voće tela (Beograd 1983).

Ostali teorijski radovi: Svet umetnosti. Elementi opšte estetike (1964); Sociologija umetnosti (1967); Komparativna estetika (1973); Kultura i nekultura (1974); Umetnost i marksizam (1975); Osobenosti Disove poetike (1976); Kultura i tržište (1978); Seksualnost na filmu i pornografija (1982); Dragomir Felba (1983); Opšta sociologija umetnosti (1983).

B. Ze.


Citiranje:
RANKOVIĆ, Milan. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 12.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4323>.

kratice i simboli