LZMK

Filmska enciklopedija

AGEL, Henri Filmska traka traži dalje ...

AGEL, Henri, franc. teoretičar i historičar filma (Pariz, 29. VIII 1911). Profesor grč. jezika i književnosti. Jedan od prvih pobornika uvođenja filma u sveuč. nastavu; inicijator film. klubova (→ klubovi, filmski); predavao na pripremnom kursu IDHEC-a. U početku se bavio teološkim aspektom filma (Ima li film dušu? — Le cinéma a-t-il une âme?, 1952; Film i sveto — Le cinéma et le sacré, 1953). Na prijelazu u 50-e godine pridružio se Filmološkom institutu na Sorbonni i tu se osobito zainteresirao za psihologiju film. gledaoca (u knjizi Filmski svijet — L'univers filmique, 1951, É. Souriaua, značajni su mu ogledi Aktivnost ili pasivnost filmskog gledaoca — Activité ou passivité du spectateur i Poetski finalitet filma — Finalité poétique du cinéma). Proučavao je i povijest film. teorija (Estetika filma — Esthétique du cinéma, 1957—72). Kasnije, jedan je od najznačajnijih predstavnika → fenomenološke škole (Poetika filma — Poétique du cinéma, 1973; Metafizika filma — Métaphysique du cinéma, 1976).

Ostali značajniji radovi: Kratki uvod u film (Précis d'initiation au cinéma, 1956, s G. Agel), Veliki filmski stvaraoci (Les grands cinéastes, 1960); monografije o V. De Siki, J. Grémillonu, R. Bressonu i R. J. Flahertyju.

Du. S.


Citiranje:
AGEL, Henri. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 2.12.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=40>.

kratice i simboli