LZMK

Filmska enciklopedija

OPTIKA Filmska traka traži dalje ...

OPTIKA, područje fizike koje proučava svjetlosne pojave i prirodu svjetlosti. Dijeli se na geometrijsku i fizikalnu optiku. Geometrijska pronalazi zakonitosti koje se odnose na stvaranje slike s pomoću optičkih sustava, a temelji se na 4 fundamentalna zakona: a) pravocrtnog širenja svjetlosti kroz istovrsnu optičku sredinu; b) loma svjetlosti; c) refleksije; d) povratka svjetlosti kroz optički sustav. Fizikalna polazi od prirode svjetlosti i tumači se sa 2 teorije: a) valne prirode svjetlosti ili valne optike; b) korpuskularne prirode svjetlosti ili kvantne optike. Valna razjašnjava pojave kao što su interferencija i difrakcija (ogib), a kvantna proučava atomske spektre, fotoel. efekt i lasere. O. kao znanost temeljna je za razvitak izuma koji su doveli do otkrića filma, a time (kasnije) i za dalje trajno unapređivanje film. tehnike i tehnologije.

K. Mik.


Citiranje:
OPTIKA. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 23.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=3851>.

kratice i simboli