LZMK

Filmska enciklopedija

MANNHEIM (Internationale Filmwoche Mannheim) Filmska traka traži dalje ...

MANNHEIM (Internationale Filmwoche Mannheim), međunar. filmski festival osnovan 1952. Organizirali su ga — kao »filmski tjedan« lokalnog značenja — filmofili-entuzijasti s namjerom da se omladini grada prikazuju najuspjeliji domaći i inozemni kratkometr. filmovi. U početku održava se svake godine u svibnju, kasnije u listopadu. Isprva orijentiran na kratkometr. filmove raznih vrsta (»kulturne i dokumentarne«), od 1961. uvodi kategoriju debitantskoga igr. filma (vrlo poticajnu za razvitak festivala). Već potkraj 50-ih godina dotad lokalna smotra prerasta u festival međunar. značaja. Osobito se ističe podupiranjem novih dokumentarističkih tendencija (npr. filma-istine), zatim kinematografijâ socijal. zemalja Ist. Evrope (npr., prva veća priznanja tu su stekli V. Chytilová, J. Němec i J. Menzel), te — nešto kasnije — i zemalja Trećeg svijeta, često radi ukazivanja na sterilitet filma u SR Njemačkoj. Posebno su zapažene i popratne manifestacije festivala: od kraja 70-ih godina organiziraju se seminari o afro-arap. filmu (1978), filmu Indije i jugoist. Azije (1979), te latinsko-am. filmu (1980), a 1983. održana je i bogata retrospektiva filmova NR Kine. Osnovan kao manifestacija posvećena omladini, festival u svoju djelatnost uključuje i manifestaciju Omladina i film. Na festivalu se dodjeljuju sljedeće nagrade: Grand Prix (1983. u iznosu od 10 000 DM) za najbolji igr. film, Nagrada »Josef von Sternberg« (2000 DM) za najoriginalniji film, Nagrada »Mannheimski filmski dukat« (1500 DM) za 5 kategorija (debitantski igr. film, kratki igr. film, dugometražni dokum. film, kratkometražni dokum. film i anim. film) te više spec. nagrada (npr. FIPRESCI-ja i FIAG-a) i diploma; o njima odlučuje međunar. žiri sastavljen od mladih film. stvaralaca. God. 1983. osnovan je i ogranak festivalske konkurencije Mlada kinematografija, s posebnim žirijem i nagradama.

Jugosl. selekcija najčešće je istaknut sudionik tog festivala. Najviše uspjeha imao je igr. film Ovnovi i mamuti (1985) F. Robara-Dorina, nagrađen iste godine Grand Prixom, dok su u svojim kategorijama nagrađeni: 1963. anim. film Igra (1962) D. Vukotića, 1964. kratki igr. film Građanin Urban (1963) J. Bevca, 1965. dokum. film Parničenje (1964) D. Lazića i 1977. debitantski igr. film Specijalno vaspitanje (1977) G. Markovića, nagrađen i nagradom FIPRESCI-ja.

Mo. K.


Citiranje:
MANNHEIM (Internationale Filmwoche Mannheim). Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 11.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=3263>.

kratice i simboli