LZMK

Filmska enciklopedija

MANAKI, Janaki Filmska traka traži dalje ...

MANAKI, Janaki, fotograf i snimatelj (Avdela, Grčka, 1878 — Bitolj, 1960). Brat → Miltona M. God. 1898. otvara fotogr. atelje u Bitolju. U Bukureštu 1905. prvi put prisustvuje film. projekciji; iste godine bratu iz Londona šalje znamenitu kameru Bioscope No. 300 i tako presudno utječe na njegovo životno opredjeljenje. Zajedno s bratom 1906. u 2 navrata sudjeluje na međunar. izložbi umj. fotografije u Bukureštu, gdje je nagrađen Zlatnom medaljom. Uhapšen 1916. od bug. okupacijskih vlasti, interniran je u Plovdivu gdje 1917. otvara fotogr. atelje; nakon 2 godine internacije vraća se u Bitolj. God. 1921. s bratom otvara kino-dvoranu »Manaki«, na čije vlasništvo pretendiraju i dr. partneri, pa naredne godine živi uz velike materijalne teškoće (što negativno utječe na njegovu i bratovu film. aktivnost).

Budući da je znatno utjecao na Miltona M., može ga se smatrati i koautorom njegovih film. dokumenata, kronika i reportaža.

LIT.: D.-T. Dimitrovski, Manaki i Bitola, Bitola 1975.

G. Va.


Citiranje:
MANAKI, Janaki. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 15.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=3245>.

kratice i simboli