LZMK

Filmska enciklopedija

ADLER, Mortimer J. Filmska traka traži dalje ...

ADLER, Mortimer J., am. esejist i teoretičar (New York, 28. XII 1902). Docent filozofije prava na sveučilištu u Chicagu. God. 1937. objavio je rad Umjetnost i razboritost (Art and Prudence), u kojem izlaže »gramatičarsku« koncepciju filma, polazeći od općih estetičkih stavova Platona, Aristotela i Tome Akvinskoga; uzimajući antinaturalizam kao osnovno estetičko mjerilo, uspostavlja strogu analogiju između filma i govornog jezika: glasu i slovu odgovara fotogram, riječi kadar, rečenici scena, pasusu sekvenca (prizor), poglavlju u literaturi montažni blok, određen jedinstvom mjesta u radnji itd. Film se razlikuje od govora medijem naracije (slika i zvuk) i načinom upotrebe tog medija (povezivanje slikâ, dijaloga, glazbe i dr.). Inače, odnos između teh. činilaca i umj. elemenata jednak je u svim umjetnostima, a u filmu zavisi i od znanstvenog razvoja.

Du. S.


Citiranje:
ADLER, Mortimer J.. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 1.12.2021. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=28>.

kratice i simboli