LZMK

Filmska enciklopedija

PILOTTON Filmska traka traži dalje ...

PILOTTON, el. signal određene frekvencije (25-100 Hz) kojim se upravljaju (»pilotiraju«) pogonski mehanizmi raznih uređaja radi postizanja njihova međusobnoga sinkronog rada. Pilottonsko upravljanje omogućuje da se film. vrpca sa slikovnim zapisom, i magnetofonska ili magnetfilm. vrpca sa zapisom zvuka kreću usklađenim brzinama, čime se osigurava kontinuirani teh. sinkronitet slike i tona. Pilottonsko upravljanje koristi se za vrijeme istodobnog snimanja film. kamerom i magnetofonom (tzv. sinkrono snimanje), sinkronog presnimavanja tona s jednog magnetofona na drugi, s magnetofona na → magnetfilmski snimač, s magnetfilmskog reproduktora tona na drugi magnetfilmski snimač (tzv. perfo-perfo) ili u sinkronoj reprodukciji tona s više uređaja istodobno (→ sinkronizacija).

U sinkronom snimanju, kad je film. kamera generator pilottona, P. se dovodi do magnetofona gdje se zapisuje na magnetofonsku vrpcu istodobno s tonom. U reprodukciji se snimljenim pilottonom obavlja automatsko upravljanje pogonskog motora magnetofona, kako bi magnetofonska vrpca sinkrono slijedila kretanje film. vrpce u kameri. Svaka minimalna promjena osnovne brzine kretanja film. vrpce u kameri uzrokuje adekvatnu promjenu osnovne frekvencije pilottona.

P. se na magn. vrpcu zapisuje na osnovi 2 sistema tako da se u reprodukciji ne smiješa sa zv. signalom snimljenim na istoj vrpci.

Pilottonsko upravljanje kamere i magnetofona može se tehnički ostvariti na 4 načina: 1) kabel-pilottonom (film. kamera i magnetofon su međusobno povezani žičanim vodom po kojem se iz kamere šalje pilottonski signal u magnetofon); 2) radio-pilottonom (iz kamere se preko radio-predajnika montiranog na njoj /FM, 30-45 MHz/ bežičnim putem šalje pilotton do prijemnika u magnetofonu, čime se omogućuje slobodnije kretanje snimatelja i ton. snimatelja); 3) kvarc-pilottonom (kamera i magnetofon imaju ugrađene oscilatore stabilizirane kvarcom, koji separatno proizvode pilotton iste frekvencije s pomoću kojega se vlastitim upravljanjem osigurava konstantna brzina vrpcâ obaju uređaja); 4) mrežnim pilottonom (u slučajevima kad se kamera i magnetofon napajaju iz el. mreže, njezina se frekvencija uzima kao referentna za pilotton /Evropa 50 Hz, Amerika 60 Hz/).

Z. Šc.


Citiranje:
PILOTTON. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 25.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4064>.

kratice i simboli