LZMK

Filmska enciklopedija

MIRED Filmska traka traži dalje ...

MIRED (od engl. micro-reciprocal-degree: mikro-recipročni stupanj), jedinica kojom se rješavaju složeni problemi odabira i uporabe grupe filtara (na rasvjetnim tijelima ili pred objektivima) za promjenu temperature boje svjetla. Ta jedinica je brojčana konstanta i ekvivalent vizualnoga kolorističkog efekta te označuje i učinak pojedinog filtra u sniženju ili povećanju temperature boje svjetlosnog izvora. Za ispravnu i kontroliranu reprodukciju boja pri snimanju u koloru, neophodno je izjednačiti temperaturu boje svjetlosnog izvora s temperaturom boje svjetla, na koju je senzibilizirana film. vrpca. To se postiže primjenom filtra za konverziju i balansiranje temperature boje svjetla. Za ispravan odabir i primjenu tih filtara nužno je znati za koliko vrijednosti određeni filtar »pomiče« temperaturu boje svjetlosnog izvora, odn. koji koloristički efekt postiže.

Unutar fizikalno osnovane Kelvinove skale nije moguće brojčanom konstantom iskazati odnos kolorističkog efekta sa stupnjem promjene temperature boje svjetla, nastalih primjenom određenog filtra. Stupanj djelotvornosti odn. učinak pojedinog filtra u sniženju ili povišenju temperature boje svjetlosnog izvora izražen stupnjevima Kelvi- naK) manji je pri nižim a veći pri višim temperaturama boje svjetla, iako se u oba slučaja radi o približno istome kolorističkom efektu. Iz tih se razloga prišlo odredenju jedne nove, psihometrijske skale, nazvane mired-skala, u kojoj je učinak pojedinog filtra iskazan konstantom poznatom kao mired-učinak. Temperature boje svjetla u rasponu od 1000-10000 °K izražene u mikrorecipročnim vrijednostima tvore mired-skalu u kojoj, za razliku od Kelvinove skale, isti brojčani pomak (mired-učinak) u bilo kojem dijelu skale aproksimativno odgovara i jednakomu kolorističkom efektu nastalom promjenom temperature boje svjetla.

Mired označuje mikrorecipročnu vrijednost određene temperature boje:

Radi jednostavnije primjene i upotrebe manjih brojeva uvedena je jedinica decamired (10 mireda); kod njega se decimalna mjesta obično izostavljaju ili zaokružuju na bližu vrijednost:

U novije vrijeme naziv mired zamjenjuje se nazivom recipročni megakelvin (MK-1), istog značenja i istih brojčanih vrijednosti. Izračunava se kao recipročna vrijednost temperature boje izražene u jedinicama megakelvina (1 MK = 1 000 000 °K).

Preračunavanje °K u mirede odn. recipročne megakelvine olakšano je tablicama s pomakom temperature boje od po 100 °K, što je dovoljno precizno za primjenu u snim. praksi.

Za primjenu grupe filtara koji služe za uspostavljanje ispravnoga ili željenog odnosa temperature boje svjetlosnog izvora i senzibilizacije film. vrpce na koju se snima, razvijen je sistem koji specificira filtre njihovim pozitivnim (+) ili negativnim (-) mired-učinkom. Filtri s pozitivnim mired-učinkom snizuju temperaturu boje svjetla a s negativnim povisuju. Da bi pronašli filtar koji će omogućiti ispravnu reprodukciju boja pri poznatoj temperaturi boje svjetla, od mired-vrijednosti temperature boje senzibilizacije materijala treba odbiti mired-vrijednost temperature boje svjetla i rezultat će biti mired-učinak traženog filtra.

Gotovo da i nema snimatelja koji će u svakodnevnoj snim. praksi preračunavati mired-vrijednosti ili pogledati tablice. Iskustvena procjena temperature boje svjetla i poznavanje osnovnih karakteristika filtara dovoljni su za primjenu određenog filtra radi kontrolirane reprodukcije boja na kolor-vrpci određene senzibilizacije. U kritičnim situacijama, međutim, snimatelj će se poslužiti instrumentima za mjerenje temperature boje svjetla (kelvinmetar, trikolormetar) kojima može i direktno očitati elemente karakteristične za primjenu određenog filtra.

E. Mć.


Citiranje:
MIRED. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 30.6.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=3512>.

kratice i simboli