LZMK

Filmska enciklopedija

FILMSKO PREDUZEĆE DEMOKRATSKE FEDERATIVNE JUGOSLAVIJE Filmska traka traži dalje ...

FILMSKO PREDUZEĆE DEMOKRATSKE FEDERATIVNE JUGOSLAVIJE, od januara 1946. Filmsko preduzeće Federativne Narodne Republike Jugoslavije, poduzeće osnovano netom po završetku II svj. rata, Uredbom Vlade DFJ (objavljenom 3. VII 1945), kojom je ukinuto → Državno filmsko preduzeće i Filmska sekcija propagandnog odeljenja Generalštaba Jugoslavenske armije, a njihova imovina i sva prava i obveze prenesene na novo poduzeće. Djelokrug rada Filmskog preduzeća DFJ bio je: »(1) Proizvodnja umetničkih, dokumentarnih i kulturno-prosvetnih filmova i filmskih novosti; (2) isključivo pravo uvoza iz inostranstva i izvoza domaće produkcije; (3) raspodela na celoj teritoriji DFJ filmova nabavljenih iz inostranstva i proizvedenih u zemlji; (4) organizovanje vlastitih stalnih i pokretnih bioskopa u cilju kulturno-prosvetnog rada«. Filmsko preduzeće DFJ kao središnje poduzeće sa sjedištem u Beogradu imalo je zadatak da osnuje »u pojedinim federalnim jedinicama filmske direkcije koje će kao podružnice preduzeća raditi u saglasnosti sa ministarstvom presvete odnosno federalne jedinice«. Filmsko preduzeće DFJ je, do svoga ukidanja (rješenjem Vlade FNRJ objavljenim 19. VII 1946), proizvelo ukupno 30 kratkometr. dokumentarnih filmova, pretežno reportažâ, i to: 15 preko Direkcije za NR Srbiju, 9 preko Direkcije za NR Hrvatsku, a 6 preko Direkcije za NR Sloveniju. Prvi film Filmskog preduzeća DFJ, proizveden preko Direkcije za NR Hrvatsku, bio je dokum. film Jasenovac G. Gavrina i K. Hlavatyja, u trajanju od oko 15 minuta, a odobren za javno prikazivanje 9. VIII 1945; djelomično je sadržavao i film. materijal snimljen odmah nakon oslobođenja ovoga koncentracionog logora. Redatelji ovih film. prvijenaca nove Jugoslavije bili su N. Popović, R. Novaković, S. Mišković, B. Marjanović, M. Förster, D. Povh, F. Štiglic, M. Jovanović i dr.

Mo. I.


Citiranje:
FILMSKO PREDUZEĆE DEMOKRATSKE FEDERATIVNE JUGOSLAVIJE. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 11.8.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1712>.

kratice i simboli